Familie og arverett

Familie, arv og skifte er rettsområder som vi alle kommer i befatning med før eller siden. Disse temaene aktualiserer seg ofte på tidspunkter hvor man er utsatt for følelsesmessige påkjenninger, og man kan da ha særskilte behov for juridisk rådgivning.

Minnelige løsninger

Vårt firma har bred og lang erfaring innenfor rettsområdene familierett, arverett og skifterett. Det er vårt standpunkt at det klare utgangspunktet i slike saker er at det svært ofte er viktigere å oppnå minnelige løsninger enn å prosedere sakene for retten. Vi påtar oss imidlertid prosedyreoppdrag når minnelige løsning ikke nås, og våre advokater har bred erfaring med å føre slike typer tvister for domstolen.

Arv, testament og skifte, herunder generasjonsskifte

Arv fordeles enten pga slektskap etter arvelovens regler, eller etter testament. Mange velger også å overføre aktiva, for eksempel fritidsbolig, til sine barn i live. Vi bistår med arveplanlegging, generasjonsskifte mht fast eiendom, opprettelse av testament, arveoppgjør – både privat og offentlig dødsboskifte, innsendelse av gave- og arvemelding, og hjelper til med beregning av arveavgift.

Ektepakt

Avtaler mellom ektefeller om formuesordningen dem i mellom må gjøres ved ektepakt, og for å være gyldig må ektepakten oppfylle lovens formelle krav. Vi anbefaler å konferere med advokat der hvor det er aktuelt med ektepakt. Ektepakt kan eksempelvis være hensiktsmessig i en del tilfeller når en av partene har vært gift før eller har særkullsbarn.

Samboeravtale

Vi anbefaler ugifte par som skal eie for eksempel bolig sammen, å opprette en skriftlig samboeravtale som regulerer det økonomiske forhold mellom dem, herunder hvorledes det skal forholdes dersom samboerforholdet oppløses. Samboere har ingen automatisk arverett etter hverandre med mindre de har felles barn, og samboere bør derfor vurdere om det skal opprettes testament for å sikre hverandre økonomisk.

Felleseieskifte

Ved samlivsbrudd kan det oppstå behov for å rådføre seg med utenforstående ekspertise. Vi bistår med rådgivning og bistand i forbindelse med felleseieskifte som følge av separasjon/skilsmisse samt i forbindelse med skifte ved samlivsbrudd mellom samboere.

Foreldreansvar, bosted og samvær

I forbindelse med samlivsbrudd kan det oppstå tvist om hvor barna skal bo fast, om foreldrene skal ha felles foreldreansvar og hva slags samværsavtale som skal inngås. I slike tilfeller er det særskilt behov for bistand fra en advokat som den enkelte forelder har tillitt til og som besitter solid juridisk kompetanse om barn og foreldres rettigheter.

Advokater med dette
som prioritert
fagområde